Mokesčių skaičiavimas: kas, už ką ir kiek?

Administratorius mėnesinius mokesčius skaičiuoja proporcingai bendrosios nuosavybės daliai (1 m² bendrojo naudingo ploto). 

Administravimo eksploatavimo ir komunalinių paslaugų tarifai ir įkainiai nustatomi vadovaujantis privalomųjų darbų sąrašu, patvirtintu teisės aktais ir remiantis  Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, tarifų nustatymo metodikomis, darbo apmokėjimo aktais, teritorijų ir atliekų tvarkymo sprendimais, neviršijant  teisės aktais nustatytų įkainių.
 
1. Bendroji elektros energija yra elektros energija bendrosioms pastato patalpų savininkų reikmėms: laiptinės apšvietimui, šiluminių punktų įrenginių, vandens siurblinių, ventiliacijos ir kitų pastato inžinerinių įrenginių darbui. Įvadinio pastato bendrosios elektros energijos skaitiklio rodmenų pagrindu pagal galiojančius elektros energijos tiekėjo nustatytus elektros energijos tarifus AB LESTO sąskaitoje paskaičiuota kaina už suvartotą elektros energiją bendrosioms reikmėms yra paskirstoma pastato patalpų savininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingajam plotui.

2. Garažo elektra yra apskaičiuojama pagal atskiro garažo elektros energijos įvadinio skaitiklio rodmenis ir paskirstoma tik garažo boksų savininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių garažo boksų skaičiui.

3. Lifto eksploatacija. Mokestis už lifto techninę priežiūrą ir eksploatavimą apskaičiuojamas pagal su paslaugos tiekėju sudarytoje lifto priežiūros ir kontrolės sutartyje numatytus įkainius. Dažniausiai, namo 1 ir 2 aukštuose esančių patalpų savininkams mokesčiai už liftą neskaičiuojami* (*yra papildomų sąlygų).
Atkreipiame dėmesį, jog kartą per metus VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atlieka privalomą liftų techninę patikrą, kurios kaina nėra įtraukta į lifto eksploatacijos mokestį ir patalpų savininkams priskaičiuojama papildomai. Taip pat gyventojams papildomai paskirstomos lifto negarantinio remonto išlaidos.

4. Šiukšlių išvežimas. Mokestis už buitinių atliekų išvežimą gyventojams skaičiuojamas vadovaujantis Vilniaus miesto tarybos sprendimu dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių bei siekia 0,21 Lt be PVM/1m2.

5. Tikslinės įmokos renkamos už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, kurie nenumatyti teisės aktais patvirtintame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtini gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti. Šių įmokų kaina apskaičiuojama pagal darbų faktinę sąmatinę darbų atlikimo vertę arba pagal šių darbų vertę, nustatytą perkant juos konkurso ar kainų apklausos būdu.

6. IVPĮ ir bankų paslaugos. Mokestis už šias paslaugas yra renkamas už patalpų savininkų mokesčių per atsiskaitymo knygelę surinkimą bei paskirstymą. Paslaugos mokestis yra nustatytas patvirtintomis sutartimis su AB „Informacinio verslo paslaugų įmonė“, paskirstančia įmokas komunalinių paslaugų teikėjams. Mokestis yra patvirtintas statistikos valdybos ir yra lygus 2,026 % nuo priskaičiuotos už suteiktas paslaugas sumos.

7. Pašto išlaidos. Faktinės šios paslaugos sąnaudos yra skaičiuojamos tik patalpų savininkams, kurie su  UAB „Adminsta“ sudarytoje sutartyje išreiškė pageidavimą gauti sąskaitas paprastu arba registruotu paštu.

8. Laiptinių valymas ir teritorijos priežiūra. Šių paslaugų kaina yra apskaičiuojama remiantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintomis miesto teritorijos priežiūros taisyklėmis pagal faktinę šių darbų kainą ir šalių sutarimu nustatytu darbų atlikimo grafiku. Vadovaujantis Vilniaus miesto valdybos 2002-05-30 d. sprendimu Nr.1103 V „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir priežiūros paslaugų kainų nustatymo metodikos” paslaugos kaina nustatyta pagal faktinę sąmatinę vertę. Darbo užmokesčio  išlaidų  apskaičiavimas yra orientuotas į valstybės įstatymais nustatytus minimalius valandinius ir mėnesinius atlygius, priklausomai nuo valymo dažnumo ir valomo ploto.

9. Sąskaitos eilutė „Pastato priežiūra ir eksploatavimas“ apima dvi paslaugų grupes:

a) pastato bendrosios nuosavybės administravimas. Šios paslaugų grupės privalomųjų darbų sąrašas yra reglamentuotas 2005-12-19 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 1 priede. Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1206  patvirtinta daugiabučių namų bendrosios nuosavybės administravimo tarifų apskaičiavimo metodika, administravimo paslaugos maksimalus tarifas, kai pastato amžius iki 10 metų, yra 0,105 Lt/1 m2 patalpos naudingojo ploto.

b) daugiabučio namo priežiūra. Šios paslaugų grupės privalomųjų darbų sąrašas yra reglamentuotas 2005-12-19 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų (toliau tekste – Administravimo nuostatai) 2 priede. Šių paslaugų įkainis yra nustatomas vadovaujantis 1999-07-08 Vilniaus miesto valdybos sprendimu Nr. 1283V patvirtinta gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo, priežiūros ir profilaktinio remonto darbų išlaidų nustatymo metodika, įvertinant tokias paslaugų teikimo sąnaudas, kaip darbuotojų darbo užmokestis, valstybiniai mokesčiai ir kt.

10. Garažo administravimas skaičiuojamas tik garažo boksų savininkams ir yra lygus 3Lt / 1 boksui. Šios paslaugų grupės privalomųjų darbų sąrašas yra reglamentuotas 2005-12-19 Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-2050 patvirtintų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 1 priede.

Kodėl namo administratoriaus sąskaitoje už paslaugas atsirado nauja eilutė „Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra“?

2011 11 01 įsigaliojo LR Šilumos ūkio įstatymo pataisos. Pakeitus šilumos kainodarą, į šilumos kainą nebeįtraukiamos šilumos punktų priežiūros sąnaudos.   Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) nebegali būti šilumos tiekėjas. Šilumos punkto priežiūros paslaugas gali teikti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, tiek namo bendrija. Tačiau visais atvejais prižiūrėtojas turi gauti  Valstybinės energetikos inspekcijos patvirtintą atestatą. Jūsų šilumos punkto prižiūrėtoja – UAB „Adminsta“ – turi daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimo atestatą Nr. 180.

Nuo 2011 11 01 pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas paslaugos kainą skaičiuoja už kvadratinį bendrojo ploto metrą. Mokestis už tinkamą ir efektyvią šilumos punkto priežiūrą dabar apskaičiuojamas pagal Vilniaus miesto savivaldybės patvirtintus priežiūros įkainius ir sąskaitoje pateikiamas atskiroje eilutėje.