Dėl skaitmeninės TV įrangos ant daugiabučių stogų įrengimo tvarkos

Perėjimo nuo analoginio antžeminio TV transliavimo prie skaitmeninio laikotarpiu dažnas daugiabučio namo gyventojas, norėdamas užsitikrinti geros kokybės skaitmeninės televizijos signalų priėmimą, teiraujasi apie skaitmeninių TV antenų įsirengimo ant daugiabučių stogų tvarką ir reikalavimus. Kokių leidimų tam reikia?

Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 6.1.5. punktas nurodo rašytinę pritarimo būtinybę prieš montuojant įvairią įrangą „ant (prie) daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato išorinių atitvarų“. Tam tikslui užsakomas ir paruošiamas atestuoto specialisto ar įmonės parengtas projektas, kuris nustatyta tvarka derinamas. Raštišką pritarimą išduoda Vilniaus m. savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentas.

Remiantis 2004 03 25 LR Aplinkos ministro įsakymu Nr D1-132 patvirtintu Statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“  14.16 papunkčiu, įrengiant nuotolinio ryšio (televizijos, radijo ir pan.) sistemas ant daugiabučio gyvenamojo pastato stogo, reikalingas ir namo bendraturčių sutikimas.